شرایط عضویت در جامعه

 

هر فرد متخصص در رشته معماري داخلي كه داراي شرايط زير باشد مي تواند با تصويب هيأت مديره به عضويت «جامعه» درآيد.

1- اعضاء اصلی كه داراي حق رأي بوده و مكلف به پرداخت حق عضويت مي باشند.

  •  داشتن مدرك حداقل كارشناسي (ليسانس) در رشته معماري داخلي از يکی از دانشگاه های مورد تأييد وزارت علوم .             

  • پذيرفتن مفاد اساسنامه .             

  • عدم محروميت از حقوق اجتماعي .             

  • نداشتن سوء حسن شهرت حرفه اي و اجتماعي .             

  • پرداخت حق عضويت .             

 

 

2- اعضاء وابسته که دارای مدرک تحصیلی مرتبط با رشته معماری داخلی بوده توسط هیات مدیره انتخاب مي شوند.

  • داشتن مدرك مرتبط با معماري داخلي از يکی از دانشگاه ها وموسسات مورد تأييد وزارت علوم و جامعه .             

  • پذيرفتن مفاد اساسنامه .             

  • عدم محروميت از حقوق اجتماعي .             

  • نداشتن سوء حسن شهرت حرفه اي و اجتماعي .             

  • پرداخت حق عضويت .             

اشتراک در خبرنامه