اهداف و برنامه ها

1- تلاش درجهت حفظ وحمايت از حقوق صنفي اعضاء.

2- ايجاد پيوند و همگرائي جهت توسعه دانش فني اعضاء.

3- تلاش در جهت بروز نمودن دانش اعضاء.

4- برگزاري جلسات، سمينار، گردهمایی، جشنواره، ميزگرد و سایر وقایع مرتبط درخصوص موضوع واهداف « جامعه ».

5- تلاش جهت ارائه پيشنهادات و راهکارهای فنی و تخصصی در خصوص موضوع و اهداف «جامعه» به مسئولين سازمانها، دستگاهها، وزارتخانه ها   

6- ايجاد تسهيلات رفاهي جهت اعضاء.

7- انتشار نشريه.

8- ايجاد سايت.

اشتراک در خبرنامه